Obchodné podmienky

Základné údaje o dodávateľovi:

http://dekostyl.sk/ - prevádzkovateľ:
Číslo účtu pre bezhotovostné platby prostredníctvom prevodu

Variabilný symbol: číslo objednávky

Bankové spojenie: 

Spoločnosť nie je platiteľom DPH


Kontakt pre e-shop: 
 
 
                               e-mail:  info@dekostyl.sk

I. Spôsob objednávania


Objednávať si môžete niekoľkými spôsobmi:
• On-line: objednaním v e-shope priamo na našej web stránke: http://dekostyl.sk/
• Elektronickou poštou: info@dekostyl.sk
• Telefonicky:  
V objednávke e-mailom uvádzajte presný názov tovaru, počet objednaných kusov, vašu presnú adresu a telefónny kontakt.
Po doručení objednávky Vám bude ihneď zaslaný informačný e-mail, v ktorom budú uvedené podrobné informácie o Vami požadovanom tovare, dodávke a skutočnosť, že predávajúci objednávku tovaru potvrdzuje.
Objednávka je záväzná nakoľko je to tovar dovážaný, len na Vašu konkrétnu objednávku
Každé zrušenie objednávky je zákazník povinný oznámiť písomne emailom, prípadne telefonicky. Odoslaním objednávky kupujúci vyjadruje súhlas s obchodnými podmienkami.


II. Zrušenie objednávky

a) Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť (neprijať) objednávku alebo jej časť v týchto prípadoch:
• objednávku nebolo možné záväzne potvrdiť (údaje na objednávke sú neúplné, chybné a pod.)
• tovar sa už nevyrába, alebo je už vypredaný

Zrušenie objednávky predávajúci oznámi bezodkladne kupujúcemu do 2 dní od zrušenia objednávky.

III. Dodacia doba


Dodacie doby objednaného tovaru budú podľa dostupnosti produktov a prevádzkových možností predávajúceho realizované v čo najkratšom termíne, zvyčajne od 5 do 15 pracovných dní odo dňa uhradenia objednávky v prípade platby vopred, alebo do 15 pracovných dní odo dňa prijatia objednávky v prípade dobierky. Nepredvídateľné okolnosti oprávňujú predávajúceho predĺžiť dodaciu lehotu. O týchto okolnostiach je predávajúci povinný bezodkladne informovať kupujúceho a oznámiť mu náhradný termín dodania tovaru.
V prípade špeciálnej objednávky sa stanovuje individuálna dodacia doba, o ktorej je kupujúci vopred informovaný a s ktorou súhlasí.
V prípade objednávania tovaru ktorý je vypredaný, si predávajúci vyhradzuje, právo nedodať tovar z dôvodu vypredania zásob.
Pokiaľ kupujúci bezdôvodne neprevezme predmet plnenia znáša náklady na dopravu, prípadne náklady s dodaním tovaru.


IV. Doprava


DOPRAVA je spoplatnená služba.  Doprava po celom území SR je zabezpečená Slovenskou poštou (platba prevodom na účet) - 3,00 €  alebo  (dobierka) - 6,00€.

Vyexpedovanie tovaru dodávateľ oznámi kupujúcemu e-mailom alebo telefonicky.

Tovar je dôsledne zabalený a poistení proti poškodeniu.


V. Cena a platobné podmienky

Všetky ceny sú zmluvné a sú uvádzané s DPH.
Všetky ceny v eurách sú prepočítané konverzným kurzom 1€ = 30,126 Sk.
Dodávateľ si vyhradzuje právo zmeny ceny tovaru pokiaľ nie je objednávka záväzne potvrdená.
Cena tovaru po potvrdení objednávky predávajúcim je záväzná.

Za tovar je možné platiť týmito spôsobmi:
• prevodovým príkazom na účet: 
• dobierkou


VI. Záruka a záručná doba

Záruku na tovar máte u nás rovnakú ako v kamennom obchode.

Predávajúci sa zaväzuje kupujúcemu dodať tovar v dohodnutom množstve a za cenu platnú v deň potvrdenia objednávky, v kvalite zodpovedajúcej normám a predpisom platným na území SR.

Záručné podmienky sa riadia ustanoveniami Občianskeho zákonníka. Záručná doba je 24 mesiacov pokiaľ nie je pri konkrétnom tovare uvedené inak a začína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim. Záručná doba sa predlžuje o dobu, po ktorú kupujúci nemohol používať tovar z dôvodu záručnej opravy tovaru. V prípade výmeny tovaru za nový tovar, dostane kupujúci doklad, na ktorom bude uvedený vymenený tovar. V tomto prípade začína plynúť nová záručná doba odo dňa prevzatia tovaru. Záruka zaniká poškodením tovaru neodborným používaním, neodbornou inštaláciou, používaním tovaru v nevhodných podmienkach, poškodením v dôsledku živelnej udalosti.

VII. Reklamačné podmienky

Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaná vec pri prevzatí kupujúcim.
Pri veciach predávajúcich za nižšiu ceny nezodpovedá za vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena.

Predávajúci nezodpovedá za vady ak kupujúci:
• spôsobil vadu tovaru sám,
• kupujúci pred prevzatím tovaru o vade tovaru vedel, resp. bol na vadu výslovne a jasne upozornený a ak bola pre vadu poskytnutá zľava z kúpnej ceny,
• použitím výrobku v rozpore s návodom na obsluhu alebo charakterom výrobku, neodbornou inštaláciou,
• vady vznikli v záručnej dobe v dôsledku opotrebenia tovaru spôsobeného bežným používaním, nesprávnym či nadmerným používaním,
• vady boli spôsobené neodborným zásahom,
• tovar sa reklamuje po uplynutí záručnej doby,
• vady vznikli v dôsledku živelnej katastrofy,
• vady boli spôsobené nesprávnym alebo nadmerným používaním tovaru,
• vady vznikli nesprávnym ošetrovaním,
• skladovaním alebo prevádzkou výrobku vo vlkom, prašnom, chemicky agresívnom prostredí,

Spôsob uplatnenia reklamácie:
Reklamáciu na tovar si môžete uplatňovať:
• e-mailom: info@dekostyl.sk
• telefonicky:  

Reklamácia musí obsahovať:
• názov reklamovaného výroboku
• konkrétny popis vady, poprípade fotografiu vady
• reklamovaný výrobok alebo reklamovanú časť
• kópiu dokladu o nadobudnutí
• záručný list
• adresu, kam zaslať vybavenú reklamáciu.

Ak reklamácia nebude obsahovať uvedené náležitosti, reklamačné oddelenie nebude sa môcť touto reklamáciou zaoberať.
Pri uplatnení reklamácie skontaktuje kupujúceho pracovník, ktorý posúdi oprávnenosť reklamácie, O reklamácií rozhodne po riadnom preverení ihneď, v zložitých prípadoch do 30 pracovných dní.
Upozornenie: tovar na reklamáciu nezasielajte dobierkou, nebude odobratý.
 
 
VIII. Ochrana osobných údajov

Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci v prípade, že je fyzickou osobou je povinný oznámiť predávajúcemu svoje meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, adresu dodania tovaru vrátane PSČ, čísla telefónu a e-mailovú adresu.
Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci v prípade, že je právnickou osobou je povinný oznámiť predávajúcemu svoje obchodné meno, adresu sídla vrátane PSČ, adresu dodania tovaru vrátane PSČ, IČO, DIČ, IČ DPH, číslo telefónu e- mailovú adresu a meno a priezvisko kontaktnej osoby.
Predávajúci údaje o kupujúcom použije iba za účelom identifikácie kupujúceho, na realizáciu obchodu a platby, distribúciu tovaru, ďalej pri komunikácii s kupujúcim, vyhotovenie daňového dokladu.
Predávajúci sa zaväzuje, že údaje o kupujúcom neposkytne tretím osobám, okrem tých s ktorými je nevyhnutná spolupráca z dôvodu vybavenia objednávky.
 
 
IX. Vrátenie tovaru

Spoločnosť SLAPE s.r.o.http://dekostyl.sk/   garantuje svojim zákazníkom, ktorí vrátia v zákonnej lehote 7 dní (pre zákazníkov zo SR) od doručenia tovaru z nášho internetového obchodu http://dekostyl.sk/ vrátenie peňazí len za nepoužitý tovar a to bez udania akéhokoľvek dôvodu.

V zmysle ustanovenia § 12 zákona o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji (zákon č. 108/2000 Z. z.) má zákazník právo od zmluvy uzavretej cez internet, mailom, faxom alebo iným, nie osobným nákupom, odstúpiť bez uvedenia dôvodu do 7 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru alebo od uzavretia zmluvy o poskytnutí služby.

Kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že predávajúci včas a riadne splnil svoje informačné povinnosti podľa ust. § 10 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji.

Náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu znáša kupujúci. Výnimku tvorí prípad, ak dodaný tovar plne nezodpovedal kvalitatívnym požiadavkám alebo charakteristike tovaru uvedeného na internetovom obchode http://dekostyl.sk/

Kupujúci je povinný pri vrátení tovaru predložiť kópiu daňového dokladu a potvrdenie o zrealizovanej platbe. V prípade dobierky príjmový doklad (kópiu dokladu) od kuriéra. Vrátenie peňazí sa uskutočňuje výlučne bankovým prevodom.

Košík  

Žiadne produkty

Poštovné 0,00 €
Spolu 0,00 €

Košík Pokladňa